Kinderkiné Lommel “Privacywet” 8 december 1992 Beheer en beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese Burgers.

– Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

– Hoe gebruiken wij deze data?

– Hoe worden de gegevens beveiligd?

Juridisch:

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Doel:

Kinderkiné Lommel heeft de intentie om patiënten/ klanten te behandelen volgens de kunst van de leer van de kinesitherapie. Iedere behandeling of huisbezoek is het begin van een duurzame en professionele relatie met u of uw zoon/dochter. Om een duurzame relatie te kunnen realiseren verzamelt kinderkiné Lommel uw gegevens of deze van uw zoon/dochter.

Persoonsgegevens:

Volgende persoonsgegevens worden opgevraagd, dit ten einde het mogelijk te maken om informatie/kinesitherapeutische gegevens/verslagen met u of derden (arts, leerkracht, C.L.B, paramedici) te delen via post en/of email.

Naam
Voornaam
Postcode(Deel)gemeente of stad
Straat
Huisnummer
Bus
Email
geboortedatum

Met het aanvaarden van deze privacyverklaring, garandeer je dat de gegevens die jij meedeelt juist en volledig zijn. Elke ouder/patiënt krijgt een document met uitleg over de werking van onze praktijk en wordt gevraagd dit document te ondertekenen. Dit wordt in gescand en bijgehouden in hun persoonlijk medisch dossier.

Identiteitskaart:

Enkel als Patiënt wordt uw identiteitskaart ingelezen met een EID kaartlezer en in het programma Kinequick bewaart. Dit is een software programma voor het bijhouden van uw medisch dossier. Uw identiteitskaart blijft in dit programma bewaard tot aan uw overlijden of bij het verwijderen van uw dossier.

Adresgegevens:

Jouw thuis adres wordt gevraagd en bijgehouden voor het geval een huisbezoek nodig is. Om op de juiste locatie de behandeling / verzoring uit te voeren is het voor ons vanzelfsprekend om jullie thuisadres te vragen en bij te houden. Alsook om eventuele facturen/ aanvragen en dergelijke op te sturen. Dit adres kan ook gebruikt worden om een nieuwtje mee te delen maar zal niet doorverkocht worden aan derden.

E-mail:

Het emailadres dat u als patiënt gebruik is: info@kinderkinelommel.be. U kan ook het emailadres gebruiken van één van de kinesitherapeuten die in kinderkinelommel werken. 

saskia@kinderkinelommel.be 
michiel@kinderkinelommel.be 
lorena@kinderkinelommel.be
jolien@kinderkinelommel.be


Elke mail en ook jouw mailadres blijft bewaard tengevolge van een goede en correcte opvolging van jouw medisch dossier of dit van uw kind.

KineQuick:

Kinequick: Wordt gebruikt voor het volgende:

Medisch dossier: Alle documenten, voorschriften, zorgschema’s, oefenprogramma’s, evoluties,  aanvragen, testen en parameters worden met dit software pakket bij gehouden in een overzichtelijk geheel. Financieel Facturatie op getuigschriften, verzamelstaten derde-betaler,export MyCareNet en derden, betalingsopvolging.

Foto/film:

Er worden geen foto’s of films (opname smartphone) door de behandelende kinesitherapeut zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt/ouder.

Ook U als ouder/patiënt mag geen filmopnames of foto’s maken in de praktijk zonder toestemming van de kinesitherapeut in kwestie.

Sociale media

FACEBOOK/ INSTAGRAM/ WHATSAPP:

Multimedia wordt gebruikt wanneer er toestemming gegeven wordt door de betrokken patiënt / ouder van een kind. De patiënt /ouder van een kind kan steeds vragen de beelden te verwijderen indien gewenst

Verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens:

Het meedelen van persoonsgegevens aan Kinderkiné Lommel impliceert dat jij je als patiënt/ ouder van een kind volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacyverklaring en die zonder voorbehoud aanvaard; én dat je jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Kinderkiné Lommel om de meegedeelde persoonsgegevens te gebruiken, verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de privacywetgeving. Kinderkiné Lommel garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden. Kinderkiné Lommel bewaart de persoonsgegevens tot aan het overlijden van de patiënt. 

Rechten van U als persoon:

De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je hebt het recht:

1. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;

2. om jouw persoonsgegevens te laten verbeteren als er fouten in zouden staan;

3. om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;

4. om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;

5. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde;

6. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van directe marketing;

7. om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;

8. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de “Privacycommissie”) als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving. Door het neerleggen van bewijs van je identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar je behandelende kinesitherapeut of via e-mail naar info@kinderkinelommel.be

Veiligheid:

Kinderkiné Lommel verbindt zich, naar best vermogen, ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door jou aan Kinderkiné Lommel bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Kinderkiné Lommel of desgevallend bij de verwerker van persoonsgegevens op server in Europa. Je erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die je zou lijden door het onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden nooit op Kinderkiné Lommel kunnen verhaald worden.

Bevoegde Rechtbank:

Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen jou en Kinderkine Lommel in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.